Návštěvní řád

Základní ustanovení

 1. B-legal s.r.o., dále jako „provozovatel“ festivalu vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.
 2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor festivalu.
 3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
 4. Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
 5. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery.

 

Vstup

 1. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení.
 2. Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu z bezpečnostních důvodů.
 3. V případě vyčerpání kapacity areálu je pořadatel oprávněn uzavřít vstup do areálu do doby, než se odchodem dostatečného množství návštěvníků kapacita opět navýší. Výjimka je udělena pouze návštěvníkům, kteří mají vstupenku zakoupenou v předprodeji.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo k bezpečnostní kontrole a identifikaci návštěvníků u vstupu, stejně jako ke kontrole předmětů vnášených do areálu. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.
 5. Každý návštěvník vstupující do areálu festivalu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup takovým návštěvníkům (nebo vykázat z areálu takové návštěvníky), kteří porušují pravidla stanovená organizátory festivalu, nebo návštěvníkům, které je možné považovat za bezpečnostní riziko, a to z jakéhokoliv důvodu. Takový návštěvník pozbývá nejen právo ke vstupu, ale také nárok na náhradu škody.

 

Povinnosti návštěvníků

 1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá pravidla stanovená pořadatelem, ať už jsou uvedena v tomto dokumentu, nebo vyvěšena v areálu místa konání akce.
 2. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající akce.
 3. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.
 4. Zodpovědnost za nezletilé návštěvníky mají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilým návštěvníkem dohled.

 

Zákazy

 1. V prostorách festivalu je především zakázáno:
  1. vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
  2. vnášet vlastní alkohol, pité nebo jídlo
 • vnášet drogy, aerosoly či jiné toxické látky
 1. vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
 2. vnášet natlakované nádoby
 3. vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky
 • používání otevřeného ohně
 • ničit zařízení a jeho vybavení
 1. popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
 2. odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 1. Je zakázáno vstupovat na festival se zvířaty.
 2. Návštěvník nesmí v areálu festivalu, vykonávat jakoukoliv obchodní či jinou podnikatelskou činnost, a to vlastním ani cizím jménem, ani jako zástupce třetí osoby, na vlastní ani na cizí účet.

 

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

 1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
 2. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení.
 3. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku.

 

Závěrečné ustanovení

 1. Změna programu je vyhrazena.